Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line e-shopu

Soukromé a skupinové jazykové kurzy pro veřejnost

Dodavatel: language.agency s.r.o., IČO : 285 13 487, sídlo : Kladno, Ivana Olbrachta 90

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka ve skupinovém veřejném jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce.

Dodavatel a objednatel jsou dále označováni jako smluvní strany.

Úvodní ustanovení

1) Všeobecné podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem.

2) Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta i elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek.

3) Dodavatel má povinnost do jednoho pracovního dne ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele.

4) Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Předmět plnění

1) Předmětem plnění je výuka jazyků v kurzu pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka)

2) Jazykové kurzy jsou rozdělené do několika typů. Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.language.agency .

Všeobecná ujednání

1) Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové adrese www.language.agency/kurzy . Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.

2) Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

Termín realizace výuky

1) V případě semestrálních kurzů pro veřejnost probíhá výuka v předem stanovené frekvenci, časech a délce.  

2) V době státních svátků výuka veřejných kurzů neprobíhá, tato doba není započítána do ceny kurzu. Toto ustanovení neplatí pro soukromou výuku a individuální kurzy.

3) Volné dny jazykové agentury language.agency nemusí být shodné s prázdninami ve státních školách. O přesných termínech prázdnin, svátků a náhradních hodin budou účastníci včas informování, nejpozději však 3 pracovní dny předem.

4) Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů na webové adrese dodavatele www.language.agency/kurzy . Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné.

5) V případě letních jazykových kurzů probíhajících v období letních prázdnin je časové rozložení kurzů odlišná od semestrálních kurzů a je vždy uvedena ve specifikaci kurzu.

6) Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

7) Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 3 studenti). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného. Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

Kurzovné

1) Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné), je určena na základě dílčí objednávky objednavatele (dle konkrétní specifikace kurzu) dle ceníku jazykových kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.language.agency/kurzy .

2) Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu). Výukové materiály (učebnice) nejsou zahrnuty do ceny kurzovného.

Platební podmínky

1) Kurzovné je objednatel povinen zaplatit dodavateli v plné výši před začátkem jazykového kurzu. V případě, že objednatel objedná kurz až po zahájení kurzu, je povinen uhradit kurzovné v plné výši nejpozději do 3 pracovních dnů od objednání.

2) V případě, že objednatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev, je povinen tuto skutečnost nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem. Zpětně nelze slevu uplatnit. Jednotlivé slevy se nesčítají.

3) Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: hotově v kanceláři dodavatele, platební kartou při objednávce v on-line e-shopu, převodem na účet, dárkovým poukazem, benefitními poukázkami nebo prostřednictvím benefitních systémů.

4) Platbu v hotovosti může objednatel provést ve kterékoli kanceláři nebo kontaktním centru dodavatele. Seznam kontaktních center je k dispozici na stránce dodavatele : www.language.agency/kontakt .

5) Platební kartou může objednatel uhradit kurz pouze on-line prostřednictvím e-shopu. Při platbě kartou on-line nemá dodavatel žádný přístup k bankovním údajům objednatele, nemůže je proto žádným způsobem zneužít.

6) Platba převodem na účet – Objednatel obdrží e-mailem informace k platbě a po přijetí platby na účet dodavatele, mu bude e-mailem potvrzeno přijetí platby.

7) Platba dárkovým poukazem – Při platbě dárkovým poukazem je objednavatel prokázat dodavateli nárok na slevu. Dárkový poukaz platí jako platidlo.

8) Na kurzovné hrazené v hotovosti v příslušné výši (podle druhu kurzu) dodavatel vystaví daňový doklad.

9) Daňový doklad při ostatních platbách (převodem, fakturou) vystavíme na vyžádání studenta.

10) Pro soukromou výuku, individuální či skupinovou platí, že platnost předplaceného budgetu je 6 měsíců od provedení platby, pokud není uvedeno jinak.

11) Soukromá výuka se řídí tarify “FIX”, “FLEXI” a "VIP". Tarify “FLEXI” a "VIP" se rozumí výuka formou přihlášky studenta na nepravidelný režim výuky. Domluva následující lekce probíhá mezi klientem a lektorem. Klient má nárok na bezplatbý přesun nebo zrušení hodiny vice než 24 hodin před začátkem výuky, poměr zrušených nebo přesunutých hodin přitom nesmí přesáhnout rámec 50%. U zřušených hodin méně než 24 hodin před začátkem výuky dochází ke stornopoplatkům ve výši 100% za tuto lekci.

U tarifu “FIX” se objednatel přihlásí na přesný počet hodin v týdnu. Tento tarif má nižší cenu než tarif “FLEXI”, avšak hodiny není možné rušit, ani přesouvat bez výslovné předchozí domluvy mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě zrušení hodiny dochází ke stornopoplatkům ve výši 100% za tuto lekci.

Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

1) Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu českého lektora nebo rodilého mluvčího dle konkrétní specifikace daného kurzu.

2) Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.

3) Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.

4) Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést.

5) Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu a to následovně

a. Obecné jazykové kurzy, kurzy obchodního jazyka – maximální kapacita 12 osob v kurzu.

b. Kurzy přípravy k mezinárodním zkouškám, konverzační kurzy a další odborně zaměřené kurzy – maximální kapacita 9 osob v kurzu.

c. Kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé – maximální kapacita 7 osob v kurzu.

6) Minimální počet osob v kurzu jsou 3, neurčí-li dodavatel jinak.

Reklamace

1) Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný v provozovně dodavatele, (lze zaslat e-mailem či vyřešit osobně v kanceláři). Dodavatel se zavazuje přezkoumat důvody reklamace pouze v případě, že reklamační žádost byla písemně sepsána osobně v provozovně, anebo zaslána e-mailem. Dodavatel obdržení reklamačního formuláře v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 24 hodin.

2) Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).

3) Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (při nutnosti prověřit důvody uvedené v reklamačním formuláři např. v podobě distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem, apod.). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě.

4) Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.

5) Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

6) Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

7) Reklamaci je nutné vznést v době (nejpozději do 2 dnů), kdy situace pro reklamaci vznikla. Na zpětné rezervace nebude brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí.

8) Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

Porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1) V případě odstoupení objednatele od smlouvy před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné přihlášky avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50%. Odstoupením objednatele z kurzu po jeho zahájení, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na úhradu doplatku kurzovného, tj. na zbývajících 50% kurzovného a objednatel se tak v tomto případě zavazuje dodavateli zaplatit kurzovné v plné výši.

2) Objednateli zaniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.

3) V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách www.language.agency má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4) V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě vyslovené žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

5) V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednal v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto ustanovení.

6) Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty je objednávka považována za závaznou a vztahují se na ni stejné podmínky, jako by došlo k uzavření závazné přihlášky v jakékoliv provozovně dodavatele.

7) Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v zápisové kanceláři pobočky, kde kurz probíhá. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdí její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

8) Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu studenta, jež porušuje základní zásady občanského soužití či studenta, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení nemá student nárok na vrácení kurzovného nedochozených lekcí.

Osobní údaje objednatele

1) Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Dojde-li následně ke změně těchto kontaktních údajů objednatele, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.

2) Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely kontaktování studentů dodavatele na dobu neurčitou.

4) Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo přístupu k nim, má právo a souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat a v případě porušení svých práv má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

1) Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právními vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

2) Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

3) Smluvní strany vyvinou maximální úsilí, aby případné spora plynoucí z této smlouvy vyřešily dohodou.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 01.07.2018

 

V ________ dne ________

Rozřazovací test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Zjistit více

Kontaktní místa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Zjistit více

Zeptejte se nás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Prozkoumejte naše další kurzy

Francouzština

začátečník

Francouzština

začátečník

Francouzština

začátečník

Francouzština

začátečník

Francouzština

začátečník

Francouzština

začátečník